Birimlerimiz

    İDARİ BÜRO 
    
İdari Büromuz B- BLOK 1. Katta bulunmaktadır. İdari Büromuz, fiilen çalışmakta olan personellerin, izin ve rapor işlemleri, kadro terfi işlemleri, görevlendirme işlemleri yürütür ve ilgili birimleri bilgilendirir. Tüm personellerin özlük dosyaları, idari büroda tutulur ve kişisel bilgiler, birim tarafından dosyalarında muhafaza edilir.  Hastanemize gelen resmi yazılar, talep başvuru dilekçeleri, eğitim öğretim işleri ile ilgili başvurular, sonuçlandırılan belgelerin geliş kayıtları ve giden evrak kayıtları birimce yürütülmektedir. İdari Büro, adli raporların takibi ve tanzimiyle görevlidir. İlgili birimlerle gerekli yazışmaları yürütmektedir.

 

    MAAŞ MUTEMETLİĞİ
    
Maaş Mutemetliği, B-BLOK 1. katında bulunmaktadır. Hastanemizde göreve başlayan personelimiz, personel servisine evraklarını teslim ettikten sonra, kurumumuzun anlaşmalı olduğu bankaya ait hesabı varsa, hesap numarasını, eğer nakil yoluyla gelmişse, nakil evraklarıyla beraber, hesap numarasını da, maaş mutemetliğine bildirmelidir. İlgili bankaya ait hesabı yoksa kendisine ait hesap açtırmalıdır. Personel evli, çocuk sahibi ise, maaş mutemetliğinin vereceği Aile Yardımı Bildirimi ve Aile Durumu Bildirimi formlarını, doldurması gerekmektedir.
    Hastane personeli, Maaş mutemetliğine yazılı dilekçe ile başvurarak maaş, döner sermaye ödemesi, asgari geçim indirimi, nöbet ve icap ücretleri ile ilgili bilgi alabilmektedir. Ayrıca Maaş mutemetliğinden, alacağı kendisine ait şifre ile hastanemiz Web sayfasından ( http://www.pazarcikdh.gov.tr ) maaş bilgilerine ulaşabilirsiniz.

    BİLGİ İŞLEM
    Göreve yeni başlayan personel, çalışmakta olduğu birimde, Hastane Otomasyon Sistemine dahil, herhangi bir modül kullanacak ise, Bilgi İşlem Birimi Sorumlusuna başvurarak, kendisine verilecek olan HBYS Kullanıcı Kodu ve Şifresini almalıdır.
    
    ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ

    Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi, 2006 Yılında kurulmuş olup, 2005 Yılında yayınlanan Yataklı Tedavi Kurumları Hastane Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği, esas alınarak, çalışmalarını yürütmektedir. Enfeksiyon Kontrol Programı, El Hijyeni Uyumunu Artırma, Atık Yönetimi Dezenfeksiyon Sterilizasyon Uygulamaları, Hastane Temizliği, İzolasyon Önlemleri, Uygun Antibiyotik Kullanımı, YBÜ Enfeksiyonlarının Kontrolü, Sürveyans Çalışmaları, Çalışan Güvenliği ve Bağışıklama, eğitim programlarını yürütmektedir. Detaylı bilgi için B BLOK 3. Kat’taki enfeksiyon Kontrol  Hemşireliğine başvurunuz.

    EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ
    Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi, hastalığın teşhisini koymak olmayıp, daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan, tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler, saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı, sağlık raporu ile
belgelendirilen ilaçların, reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde, üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi, ve hastalığı ile alakalı, evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların, doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar. Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak, gerekli konsültasyonu sağlayan birimimizdir.

    SAĞLIK KURULU
    Sağlık Kurulu, A- BLOK Zemin Katta bulunmaktadır. Hastanemizde tedavi gören hastalarımıza, hekimi tarafından uygun görülen malzeme, istirahat vb. raporlar ilgili Hekim tarafından form doldurulduktan sonra, servis sekreterince, bilgisayara işlenir. Böylece Sağlık
Kurulu'na aktarılan bilgiler, heyette değerlendirilir ve rapor hazırlanır.

    AYNİYAT - AMBAR
    Ambar Ayniyat B BLOK 1. katta bulunmaktadır.Hastanede kullanılan demirbaşların kişilere zimmetlenmesi, Zimmetlenen demirbaşların takibinin yapılması, Personel ayrılışında demirbaşların devir teslim işlemleri, Kurum içi malzeme talep işlemleri, Kullanıma verilecek malzemelerin teslim işlemleri, Satın alınan malzemelerin muayene kabul işlemlerini, yapan birimimizdir.

    ARŞİV
    Arşiv Birimimiz B- BLOK Bodrum kattadır. Hasta dosyalarının arşive kabulünü, Hasta dosyasında bulunması gereken evrakları, Teslim edilecek dosyaların taşıması gereken kriterleri, Arşive teslim edilen evrakları, kontrol ve muhafaza eden birimimizdir.

    HASTA HAKLARI BİRİMİ
    Hastalar şikâyetlerini; Sağlık Bakanlığı web Sayfası
www.saglik.gov.tr, Alo 184 SABİM (Sağlık Bilgi İşletim Merkezi) hattından yapılabilmektedir. Hastanemizde Hasta Hakları Birimi A- BLOK ZEMİN KAT'dadır. İletişim: 3113135 / dâhili no: 1169 Hastanemizde Hekim seçme uygulaması Eylül 2006 da başlatılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bakanlığı Duyuruları